Menter Aberteifi

Menter Aberteifi

Neuadd y Dref, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL
F 01239 615554
www.menter-aberteifi.co.uk
info@menter-aberteifi.co.uk

Cwmni adfywio cymunedol sy’n gweithio yn Aberteifi a’r ardal yw Menter Aberteifi Cyf. Fe’i sefydlwyd yn wreiddiol ym 1996 gyda’r nod penodol o “hyrwyddo a gosod ar waith adfywiad llwyddiannus Tref Aberteifi er lles y gymuned”. Ers hynny, datblygodd y sefydliad yn gwmni cyfyngedig trwy warant ‘ddim er elw’ sy’n cael ei weithredu gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr gaiff eu hethol.

Bwrdd Cyfarwyddwyr (2012) Menter Aberteifi Cyf

Aelod Wedi’i Ethol
Mr Julian Beynon-Lewis
Mr Andrew James
Ms Olwen Davies
Mr Jay Bura

Aelod Wedi’i Benodi
Mr. Paul Oakley
Mrs. Jane Roche (Cyngor y Dref)
Mr. Tom Parry
Mr. Tim Phillips

Tyfodd Menter Aberteifi mewn grym a statws fel sefydliad “llawr gwlad”, ac mae’n cynorthwyo gyda’r gwaith o hwyluso a datblygu prosiectau adfywio cymunedol yn ardal Aberteifi, gan ennill enw da am fod yn rhagweithiol fel grŵp adfywio cymunedol sy’n cynorthwyo ac yn gweithredu fel rhyngwyneb rhwng cyrff gwirfoddol a statudol.

Mae’r cwmni yn agor ei ddrysau i bawb sy’n dangos consýrn ynghylch agweddau ar economi ac amgylchedd ffisegol neu gymdeithasol Aberteifi a’r cylch, ac mae’n cynnig i drigolion lleol lwybr anwleidyddol o ymwneud gweithredol er mwyn mynd i’r afael ag anghenion y gymuned. Ar hyd y blynyddoedd, bu cannoedd o unigolion a llawer o grwpiau gwirfoddol yn gysylltiedig â gweithgareddau’r cwmni.

Prosiectau Presennol

Adfer Neuadd y Dref
Yn ystod y 5 blynedd a aeth heibio, llwyddodd Menter Aberteifi, drwy weithio mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Aberteifi, i ymgymryd yn llwyddiannus â phrosiect adfer Neuadd y Dref, gan fynd ati i godi a rheoli cronfa o £1.2 miliwn, a dwyn yr adeilad hoffus hwn yn ôl i’w ddefnyddio’n gyfan gwbl fel canolfan gymunedol amlbwrpas, oedfan corfforaethol a phreifat ac oriel gymunedol. Menter Aberteifi, bellach, sy’n rheoli Neuadd y Dref, ac mae gan y cwmni swyddfa yn yr adeilad.

Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi
Mae Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi wedi tyfu yn atyniad sy’n denu miloedd o bobl i’r  dref bob blwyddyn. Gyda’r ŵyl bellach yn  dathlu pymtheg mlynedd, mae ein nod yn para’r un, sef dathlu ansawdd ac amrywiaeth y cynhyrchwyr bwyd annibynnol penigamp lleol – ac mae digon o  enghreifftiau o bobl fel hyn yng Nghymru.

Marchnata Twristiaeth
Dros y deng mlynedd a aeth heibio, mae Menter wedi bod yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o farchnata’r ardal leol. Caiff dros 70,000 o gopïau o Deithlyfr Aberteifi eu cynhyrchu a’u dosbarthu ar draws y DU ac mae’r wefan www.visitcardigan.com yn safle twristiaeth cynhwysfawr uchel-radd, sy’n cael ei ddatblygu’n barhaus.

Eich Enw (gofynnol)

Eich E-bost (gofynnol)

Ffôn (gofynnol)

Eich Neges